Zpět na přehled kurzu Práva občana a fungování obce
První týden / Šestá lekce

Textová opora

Veřejná správa

 • veřejná správa = správa záležitostí ve veřejném zájmu
 • veřejný zájem = obecně prospěšný zájem sloužící společnosti jako celku

Veřejná správa je vykonávána ve 2 základních formách podle toho, o čí záležitosti se jedná. Těmito formami jsou:

 • státní správa = správa záležitostí státu, kterou provádí
  • stát svými orgány (např. ministerstva) nebo
  • obce a kraje v přenesené působnosti (např. obecní úřad)
 • samospráva = správa vlastních záležitostí samosprávného celku
  • územní samospráva – samosprávnými celky jsou obce a kraje
  • dále např. vysokoškolská samospráva či zájmová samospráva profesních komor

Zásady veřejné správy

 • zásada legality (zákonnosti) = správní orgán může ve své působnosti postupovat pouze na základě zákona, v jeho mezích a v jím stanoveným způsobem
 • zásada rovnosti = zákonná omezení musí být ukládána všem stejně
 • zásada legitimního očekávání = ve skutkově stejných/obdobných případech musí správní orgán postupovat stejně/obdobně a bez neodůvodněných rozdílů
 • zásada transparentnosti = veřejná správa má být otevřená vůči veřejnosti
 • zásada proporcionality = správní orgán může do práv dotčených osob zasahovat pouze v nezbytném minimálním rozsahu a pouze tehdy, pokud nelze účelu dosáhnout jinak

Správní orgán

 • správní orgán = každý orgán, který vykonává veřejnou správu

Každý správní orgán má určitou:

 • působnost  – určuje okruh otázek, kterými se orgán zabývá z odborného (věcná působnost) a geografického (místní působnost) hlediska
  • např. stavební povolení v městské části Brno-Střed uděluje Stavební úřad (věcná působnost) městské části Brno-Střed (místní působnost)
 • pravomoc – určuje nástroje, které může orgán uplatnit
  • např. stavební úřad může udělit stavební povolení nebo provést stavební dozor

Obec

Působnost obce

Obce spravují veřejné záležitosti v rámci:

 • samostatné působnosti = samospráva (hospodaření s vlastním majetkem, zřizování výborů zastupitelstva, vyhlášení místního referenda, obecně závazné vyhlášky ...) nebo
 • přenesené působnosti = státní správa (nařízení, vydávání stavebních povolení, ...)

Právní předpisy obce

Obecně závazné vyhlášky
Nařízení
samostatná působnost přenesená působnost
vydává zastupitelstvo vydává rada
bez nutnosti výslovného zákonného zmocnění je třeba výslovné zákonné zmocnění

Orgány obce

 • orgány obce = zastupitelstvo, rada obce, starosta, obecní úřad a další zvláštní orgány (např. obecní policie)
 • ve statutárních městech specifická dvojí struktura města jako celku a jednotlivých městských částí – rozdělení pravomoci ve statutu

Zastupitelstvo

 • vrcholný orgán (vyjádření ústavního práva občanů podílet se na správě veřejných záležitostí)
 • přímo volený orgán
 • stěžejní úloha především v rámci samostatné působnosti (vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o majetkových transakcích, schvalování rozpočtu obce, ...)
 • veřejná zasedání nejméně jednou za tři měsíce (obec musí včas informovat o místě, času a programu)
 • občané mohou v otázkách samostatné působnosti vytvořit bod programu zasedání, pokud podají žádost podepsanou alespoň 0,5 % oprávněných občanů, zastupitelstvo musí žádost projednat do 90 dnů od obdržení
 • zápisy ze zasedání veřejné, možno nahlížet a činit výpisy
 • vytváří výbory jako poradní a iniciativní orgány (povinně finanční a kontrolní)

Rada obce

 • výkonný orgán vykonávající působnost jak samostatnou, tak přenesenou
 • volena z řad zastupitelstva, kterému je také odpovědná (pokud je alespoň 15 zastupitelů, jinak její pravomoci vykonává starosta a zastupitelstvo)
 • neveřejná zasedání
 • v otázkách samostatné působnosti obce mohou občané podat žádost podepsanou 0,5 % oprávněných občanů o projednání určité věci (rada ji musí do 60 dnů projednat)
 • zápisy ze zasedání veřejné, možno nahlížet a činit výpisy
 • vytváří komise jako poradní a iniciativní orgány

Starosta

 • specifický orgán, který zastupuje obec navenek (podepisuje za ni např. právní předpisy obce)
 • volen zastupitelstvem, kterému je odpovědný
 • v případě potřeby zastupován místostarosty

Obecní úřad

 • orgán působící hlavně v přenesené působnosti – v rámci ní vytváří specializované odbory (např. odbor životního prostředí, dopravy, přestupkový, odbor stavebního úřadu, ...)
 • podpůrně působí též v samostatné působnosti obce

 

Statutární město

 • člení se na městské části nebo městské obvody
 • má v podstatě dvojí strukturu orgánů:
 1. orgány celého statutárního města
 2. orgány městských částí/obvodů
 • rozdělení pravomocí mezi tyto orgány stanovuje Statut statutárního města (viz internetové stránky obce)
 • pravomoc vydávat právní předpisy (obecně závazné vyhlášky, nařízení) mají pouze orgány celého statutárního města, nikoliv orgány městských částí

Střet zájmů a jak se mu bránit

 • Střet zájmů = střet soukromého zájmu veřejného funkcionáře (+ např. neuvolněných zastupitelů) na rozhodnutí v konkrétní věci a veřejného zájmu na nezávislém a nestranném rozhodování

Předcházení střetu zájmů

 • veřejní funkcionáři (jejich kompletní výčet v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) mají specifické povinnosti, např.
  • oznámit před jednáním/hlasováním orgánů, jehož jsou členem, existenci střetu zájmů, tj. existenci kolidujícího soukromého zájmu (tuto povinnost mají i tzv. neuvolnění zastupitelé)
  • oznámit údaje o své činnosti, majetku, příjmech atp. – do centrálního registru oznámení lze nahlížet na www.cro.justice.cz (nutno podat žádost evidenčnímu orgánu)

Podjatost

 • pokud má rozhodující úředník osobní zájem na výsledku řízení (z důvodu poměru k věci nebo účastníkům), může být nadřízeným orgánem vyloučen z rozhodování
 • vyloučení lze dosáhnout námitkou podjatosti
  • podává se k správnímu orgánu, který řízení vede, tento postupuje nadřízenému orgánu, který o námitce rozhoduje

Kontrola veřejné správy

 •  veřejná správa podléhá kontrole
  • vnitřní – nadřízené správní orgány
  • vnější – soudy, občanská společnost
 • dozor nad výkonem působnosti obce
  • samostatná = Ministerstvo vnitra
  • přenesená = nadřízený krajský úřad
 • dozorující orgán může v rámci zákonem stanovené procedury iniciovat zrušení nezákonných právních předpisů,usnesení či jiných aktů obce u soudu, v některých případech je může dokonce sám zrušit
 • účastníci řízení se mohou proti vydaným rozhodnutím bránit prostřednictvím opravných prostředků (odvolání, rozklad, správní žaloba)
close
 

Tvůj přehled kurzu

0%
Máš splněno
0 /  30
Bodů
K získání certifikátu musíš nasbírat 22.5 bodů z 30 možných.
K získání certifikátu je potřeba se zaregistrovat. Jen tak můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil, a to na jakémkoliv zařízení.
Vytvoř si účet zdarma

Kurz ti přináší

miniatura instituce
Masarykova univerzita
Právnická fakulta
miniatura instituce
Frank Bold
Nezisková organizace
miniatura instituce
Blíž k sobě
Nadace